Podmínky ochrany osobních údajů

I. 

Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”)
je Petr Slezák, Na rybníčku 8, 664 49 Ostopvice (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou
1. adresa: Petr Slezák, Na rybníčku 8, 664 49 Ostopvice
2. email: info@faunas.cz, info@pet-faunas.cz, telefon: +420 603 951 874
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě;
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem
na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více
zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
II. 

Zákonný důvod zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1
písm. b) GDPR. (dále jen “Plnění smlouvy”) – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou
je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a
newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
III. 

Účel zpracování, kategorie a zdroje osobních údajů
Zákonný
důvod Účel Údaje Zdroj údajů
Plnění
smlouvy
Vyřízení objednávky nebo odpověď na
poptávku zaslanou přes kontaktní formulář
Osobní údaje klientů
(kontaktní údaje)
Kontaktní formulář,
objednávka
Oprávněný
zájem
Poskytování přímého marketingu (zejména pro
zasílání obchodních sdělení a newsletterů*)
Kontaktní údaje
klientů
Informace z
objednávek
* Přímý marketing (oprávněný zájem)
▪ Pokud se stanete našimi zákazníky tak součástí zpracování osobních údajů může být i zasílání newsletteru
a obchodních sdělení za účelem přímého marketingu. Ty budou obsahovat zejména speciální akce, slevy a
novinky. ▪ Obchodí sdělení přímého marketingu budeme posílat pouze v přiměřené míře (obvykle 1x měsíčně,
maximálně 3x měsíčně) a pouze pokud se budeme oprávněně domnívat, že by vás nabídka mohla zajímat.
▪ Zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odmítnout a nebude to
mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí kliknout na odhlašovací odkaz v obdrženém obchodním sdělní
nebo nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.
IV. 

Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
1. V případě poptávky osobní údaje obsažené ve formuláři spravujeme pouze za účelem odpovědi nebo vyřízení vašeho dotazu či poptávky /pouze po dobu jednání o uzavření smlouvy/ nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
2. V případě objednávky po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
3. po dobu, než je vyjádřen nesouhlas se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu /odhlášení z
newsletteru/
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
V. 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
1. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného plnění smlouvy poskytnuty poskytovateli doručovacích
služeb, a dále osobám, které správci poskytují právní, účetní a IT služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností
stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
VI. 

Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
a) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
b) právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
c) právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
d) právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
e) právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo
porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě,
zejména hesla, antivirový program, zálohování, uzamykání.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
VIII. Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře nebo poptávky z internetového poptávkového
formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu
přijímáte.
2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 4. 4. 2021